20.11.2017
Разкриване на информационна медия или друга агенция, чрез която дружеството оповестява регулярна информация, виж тук.

07.09.2017
На 07.09.2017 г. с вписване 20170907091312 в Агенцията по вписванията са отразени промени по партидата на дружеството в съответствие с решенията на извънредното Общо събрание на акционерите от 31.08.2017 г.. Промените касаят: нови членове на СД и промяната в Устава, във връзка с броя на членовете на СД на Дружеството.

06.04.2017
Разкриване на информационна медия или друга агенция, чрез която дружеството оповестява регулярна информация, виж тук.

30.12.2016
На 1.2.2017 г. ще се проведе Общо събрание на акционерите на Мейфеър Глоуб АД.

22.12.2016
Мейфеър Глоуб АД представи отчет за третото тримесечие на 2016 г.

27.01.2014
Мейфеър Глоуб АД представи тримесечен отчет за четвъртото тримесечие на 2013 г.

26.10.2013

На 28.11.2013 г. ще се проведе Общо събрание на акционерите на Мейфеър Глоуб АД.

25.10.2013

Мейфеър Глоуб АД представи тримесечен отчет за третото тримесечие на 2013 г.

25.07.2013

Мейфеър Глоуб АД представи тримесечен отчет за второто тримесечие на 2013 г.

16.07.2013

На 19.08.2013 г. ще се проведе годишно Общо събрание на акционерите на Мейфеър Глоуб АД.

05.07.2013

Глоуб Фарм АД публикува годишен финансов отчет за 2012 г.

25.04.2013

Глоуб Фарм АД представи тримесечен отчет за първо тримесечие на 2013 г.

28.01.2013

Глоуб Фарм АД представи тримесечен отчет за четвъртото тримесечие на 2012 г.

28.10.2012

Глоуб Фарм АД представи тримесечен отчет за третото тримесечие на 2012 г.

31.05.2012

На 30.06.2012 г. ще се проведе годишно Общо събрание на акционерите на Глоуб Фарм АД.

25.04.2012

Глоуб Фарм АД представи тримесечен отчет за първо тримесечие на 2012 г.

30.03.2012

Глоуб Фарм АД публикува годишен финансов отчет за 2011 г.

24.1.2012

Глоуб Фарм АД представи тримесечен отчет за четвъртото тримесечие на 2011 г.

24.10.2011

Глоуб Фарм АД представи тримесечен отчет за трето тримесечие на 2011 г.

22.07.2011

Глоуб Фарм АД представи тримесечен отчет за второто тримесечие на 2011 г.

13.06.2011

На 13.06.2011 г. се проведе годишно Общо събрание на акционерите на „Глоуб Фарм” АД

11.05.2011

На 13.06.2011 г. ще се проведе годишно Общо събрание на акционерите на Глоуб Фарм АД.

20.04.2011

Глоуб Фарм АД представи тримесечен отчет за първо тримесечие на 2011 г.

30.3.2011

Глоуб Фарм АД публикува годишен финансов отчет за 2010 г.

27.01.2011

Глоуб Фарм АД представи тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2010 г.

27.10.2010

Глоуб Фарм АД представи тримесечен отчет за трето тримесечие на 2010 г.

26.07.2010

Глоуб Фарм АД представи тримесечен отчет за второ тримесечие на 2010 г.

25.06.2010 г.

На 25.06.2010 г. се проведе годишно Общо събрание на акционерите на „Глоуб Фарм” АД

19.05.2010 г.

На 25.06.2010 г. ще се проведе годишно Общо събрание на акционерите на „Глоуб Фарм“ АД

20.04.2010 г.

Глоуб Фарм АД представи тримесечен отчет за първо тримесечие на 2010 г.

26.01.2010 г.

Глоуб Фарм АД представи тримесечен отчет за четвърто тримесечие на 2009 г.

15.12.2009 г.

На проведено заседание на 15.12.2009 г. Съветът на директорите на Глоуб Фарм АД прие Програма за добро корпоративно управление на дружеството.

16.10.2009 г.

Глоуб Фарм АД представи тримесечен отчет за трето тримесечие на 2009 г.

05.10.2009 г.

Във връзка с изискванията на чл.116г от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл.17, ал.3, т.12 от Наредба 15 от 05.05.2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите за вписване обстоятелства, на 02.10.2009 г. Глоуб Фарм АД назначи Директор за връзки с инвеститорите.

29.09.2009 г.

Глоуб Фарм АД представи тримесечен отчет за второ тримесечие на 2009 г.

25.09.2009 г.

На 25.09.2009 г. се проведе Общо събрание на акционерите на „Глоуб Фарм” АД.

11.08.2009 г.

На 25.09.2009 г. ще се проведе Общо събрание на акционерите на „Глоуб Фарм“ АД.

24.07.2009 г.

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 27/24.07.2009 год., е взето следното решение:

Във връзка с подадено заявление по чл. 17, ал. 1 от част III Правила за допускане до търговия, Съветът на директорите на БФБ – София АД на основание чл. 30, ал. 8 от същите, допуска до търговия на Неофициален пазар на акции на БФБ-София АД, следната емисия акции:

- Емитент: Глоуб Фарм АД-София;

- ISIN код: BG1100071080;

- Размер на емисията: 100 000 лева;

- Брой акции: 100 000 броя;

- Номинална стойност на една акция: 1 /един/ лев;

- Вид на акциите: обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми;

- Присвоен борсов код: 3G9;

- Поръчките за покупка и продажба се въвеждат с минимална стъпка на котиране с точност от три знака след десетичната запетая.

- Датата на въвеждане за търговия е 03.08.2009 г. /понеделник/;

- Цената на въвеждане за търговия е 1.00 лв.

01.07.2009 г.

На 01.07.2009 година Глоуб Фарм АД е сключило договор със „Сервиз Финансови Пазари“ ЕООД за използване на продукта „X3News” – www.x3news.com

11.05.2011 г.

На 13.06.2011 г. ще се проведе годишно Общо събрание на акционерите на Глоуб Фарм АД.