Акции

Капиталът на дружеството е 100 000 лева, разпределен в 100 000 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, всяка с номинал 1 лев. Всички акции образуват един клас от обикновени безналични поименни акции с право на глас, като всяка акция дава права, еднакви с тези, давани от всяка друга акция.

Акциите на „Мейфеър Глоуб” АД се търгуват свободно на неофициален пазар на „Българска Фондова Борса – София” АД.

Борсов код: 3G9

ISIN код: BG1100071080

Прехвърлянето на акциите се извършва свободно между акционерите и трети лица при спазване разпоредбите на българското законодателство.

Търговия с акциите на дружеството се извършва само чрез инвестиционен посредник, член на „БФБ – София” АД. Списък на инвестиционните посредници, членове на „БФБ – София” АД, можете да намерите на адрес: http://www.infostock.bg/infostock/control/brokers.

Акционерна структура

Акционер

Брой притежавани акции

Процент

Теодорос Хрисис

10 000

10

Андреас Янакопулос

90 000

90

Актуално към 07.09.2017 г.

Права на акционерите

Всяка акция дава на притежателя й право на един глас в общото събрание на Дружеството, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.