1. Компетентност

2. Общото събрание на акционерите:

3. изменя Устава на Дружеството;

4. увеличава и намалява капитала на Дружеството;

5. преобразува и прекратява Дружеството;

6. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и Секретаря на Дружеството и определя възнаграждението на членовете на Съвета на Директорите, включително правото им да получат част от печалбата на Дружеството, както и да придобият акции и облигации на Дружеството;

7. назначава и освобождава дипломиран експерт-счетоводител;

8. одобрява годишния счетоводен отчет на Дружеството след заверка от назначения дипломиран експерт-счетоводител;

9. решава издаването на облигации;

10. назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;

11. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

12. взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд “Резервен” и за изплащане на дивидент;

13. решава всички други въпроси, предоставени на неговата компетентност от закона и/или този Устав.