Дружеството е учредено на 16 юни 2008 г. и регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 3 юли 2008 г.

Предметът на дейност на дружеството, съгласно регистрацията му в Търговския регистър е: внос, износ и търговия с продукти, козметични продукти, етерични масла, парфюмериини продукти, рекламна и маркетингова дейност, търговско представителство, посредничество; както и всяка друга дейност, незабранена от закона. В случай че за извършването на определена дейност се изисква разрешение или лицензия, дружеството предприема извършването й след получаването на съответното разрешение или лицензия, освен ако законът позволява извършването й преди това.

Основната дейност на емитента е съсредоточена в управлението на капитали като холдингова структура, посредством придобиване на участия в капитала на дружества, осъществяващи дейност на фармацевтичния пазар в Гърция и България.