“Мейфеър Груп Пи Ел Си” АД е акционерно дружество с едностепенна система на управление.

Членове на Съвета на директорите:

Алкивиадис Гунарис – изпълнителен директор и председател на СД

Теодорос Хрисис – член на СД

Ставрос Брустас – член на СД

“Мейфеър Груп Пи Ел Си” АД се представлява от Изпълнителния директор Алкивиадис Гунарис. Дружеството няма назначен прокурист или друг търговски пълномощник.